Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου.
Εισάγετε το κεφάλαιο στο παρακάτω πεδίο για να υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο.

 

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228)
Σύνολο

Εκτύπωση Δικαστικού Ενσήμου.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε "Εκτύπωση"

 

ΕΝΤΟΛΕΑΣ
ΑΦΜ ΕΝΤΟΛΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δικαστικό Ένσημο Εργατικών Διαφορών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
Καταβάλλεται για αγωγές οι οποίες έχουν καταψηφιστικό αίτημα άνω των 200 Ευρώ. Ειδικά επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε και καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ).
Σύμφωνα με τον νόμο 4111/2013 άρθρο 40 παρ. 16 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α` 18/25-1-2013 τροποποιήθηκε εκ νέου το δικαστικό ένσημο το οποίο πλέον έχει ως εξής:
Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (0,8 %) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Παράλληλα με αυτό καταβάλλεται και ποσοστό 30% επί του ποσού αυτού υπερ ΤΑΧΔΙΚ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του δικαστικού ενσήμου πλέον 20% επί του ποσού αυτου (ΔικΕνσ. Χ 2,4% Χ 20%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 0,8% = αγωγοσημο (δικαστικό ένσημο)  εάν το ποσό υπολογίζεται πάνω από 300 ευρω εκδίδουμε διπλότυπο στην εφορία. Εάν υπολογίζεται κάτω από 300 ευρώ τότε έχουμε την επιλογή να αγοράσουμε ισόποσα παράβολα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον πρώτο όροφο της Εφορίας.
Παράλληλα καταβάλλεται και ποσοστό 30% υπερ ΤΑΧΔΙΚ. Η καταβολή του ποσού του δικαστικού ενσήμου και της προσαύξησης 30% υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα, με απαραίτητη προυπόθεση την αναγραφή του ΑΦΜ του.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ χ 0,8%) Χ 10% = Υπέρ Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (τομέας Ασφάλισης Νομικών) (πρώην βλαχόσημο) το εκδίδουμε στην Εθνική τράπεζα συμπληρώνοντας το σχετικό διπλότυπο ή το αγοράζουμε σε ενσημάκια (βλαχόσημα με το μεγαλύτερο σε αξία να ανέρχεται σε 2,00 ευρώ) από το σύλλογο.
Το ποσό της προσαύξησης 10% υπέρ Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων καταβάλλεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Στην θέση κωδικός υποχρέου αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του πληρεξουσίου δικηγόρου στο Ταμείο Νομικών, ενώ στη θέση κωδικός αιτιολογίας ο κωδικός αριθμός 16 (βλ. σχετικό πίνακα κωδικών εσόδων για άλλες αιτιολογίες). Αριθμός πελάτη αναγράφεται ο αριθμός 9805690008, ενώ στον αριθμό λογαριασμού αναγράφουμε τον αριθμό λογαριασμού του ΤΝ (040-546154-57).

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ0, 8%) Χ 5% = Υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Εάν το ποσό είναι μεγάλο το καταβάλλουμε σαν απλή κατάθεση (απλό γραμμάτιο είσπραξης -ειδικό έντυπο) στην Εθνική Τράπεζα σε ειδικό αριθμό λογαριασμού (040/545907-91) αναγράφοντας ως αιτιολογία “ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε. – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”, διαφορετικά αγοράζουμε ένσημα του ταμείου υγείας (3 ευρώ έκαστο).

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 0, 8%) Χ 2,0%= παράβολο χαρτοσήμου  – συνήθως είναι μικρό ποσό το οποίο υπάρχει στον σύλλογο. Στην αντίθετη περίπτωση το αγοράζουμε από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων στον πρώτο όροφο της εφορίας σε αντίστοιχο παράβολο (όμοιο γιά τέλη απογράφου). Επιβαρύνεται με 20% επί του παραβόλου χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α. Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των ποσών αυτών και σε διπλότυπο στην εφορία (από το ίδιο σημείο που εκδίδουμε και το δικαστικό ένσημο).

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΑΕ 2375) – 8‰ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΑΧΔΙΚ (ΚΑΕ 82639) – 30% ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 83937) – 5% ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΑΕ 82623) – 10% ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΚΑΕ 1229) – 2% ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) – 20% ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

<Το ΚΑΕ είναι ο κωδικός βάσει του οποίου εισπράττει η Δ.Ο.Υ. κάθε τέλος>