Έντυπα Κτηματολογίου

 1. Αίτηση Για Χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου Από Το Αρχείο Κτηματογράφησης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  Ο.Κ.Χ.Ε.
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……. ……………………..
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……………..
  Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η
  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  τ ο υ / τ η ς
  Φυσικό πρόσωπο
  Επώνυμο …………………………..……… Όνομα ………………….…..………. Πατρώνυμο ……………………
  Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……..…………………..……Εκδούσα αρχή ………………………..…………
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Χώρα) ……………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………….Τηλέφωνο ……………………………………..
  Νομικό πρόσωπο
  Επωνυμία……. ………………….. …………………………………………………………………………………
  Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου …………….……………………………………………………………….
  Είδος νομικού προσώπου ………………………………………Έδρα ….…………………………………………
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Χώρα) ……………………………….. ………………………………………….
  …………………………………………………………………Τηλέφωνο…………….…………………………..
  Με την παρούσα αιτούμαι τη χορήγηση αντιγράφου από στοιχείο που τηρείται στο αρχείο κτηματογράφησης για
  χρήση ………όπου απαιτείται…………………………………………………………………………………….
  ΚΑΕΚ Είδος στοιχείου∗ Αριθμός εγγράφου Αριθμός αντιγράφων Παρατηρήσεις
  Συνημμένα :
  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
  Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το αντίγραφο εξουσιοδοτώ να το παραλάβει
  Επώνυμο …………….…………………… Όνομα ….………………..………. …….Πατρώνυμο …………………..………
  Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……..………..………..Εκδούσα αρχή ………………..……………………………….
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ) …………………………………………………………Tηλέφωνο………………….……
  Ο/Η αιτών/ ούσα
  ∗Ενδεικτικά: δήλωση, ένσταση, απόφαση Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, απόσπασμα Προσωρινού
  Κτηματολογικού Πίνακα/Διαγράμματος Α΄ , Β΄ Ανάρτησης κλπ.
  Κωδικός ΚΓ ………………
  Αρ.πρωτ.: …………………..
  Ημερομηνία : ………………

Κατεβάστε την αίτηση

Εδώ
 1. Αίτηση Για Χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/ων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  Ο.Κ.Χ.Ε.
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……….
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……………………………..………..
  Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η
  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Υ / Ω Ν Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ / Ω Ν
  τ ο υ / τ η ς
  Φυσικό πρόσωπο
  Επώνυμο …………………………..……… Όνομα ………………….…..………. Πατρώνυμο ……………………
  Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……..…………………..……Εκδούσα αρχή ………………………..…………
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Χώρα) ……………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………….Τηλέφωνο ……………………………………..
  Νομικό πρόσωπο
  Επωνυμία ………………………………………………………………………………..
  Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου ……………………………………………………………………………
  Είδος νομικού προσώπου …………………………………………Έδρα ………………………………………….
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Χώρα) ……………………………………………….…Τηλέφωνο…………
  Με την παρούσα αιτούμαι τη χορήγηση αντιγράφου/ων της/των παρακάτω εγγραπτέας/ων πράξης/εων για χρήση
  …………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………….
  Αριθμός πράξης Ημερομηνία Στοιχεία εκδούσας αρχής – συμβ/φου
  Πλήθος
  αιτούμενων
  αντιγράφων
  Παρατηρήσεις
  Συνημμένα :
  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
  Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό/απόσπασμα/αντίγραφο εξουσιοδοτώ να το παραλάβει
  Επώνυμο …………………………..……… Όνομα ………………….…..………. Πατρώνυμο ………………………………..
  Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……..………………………..……Εκδούσα αρχή ………………………..…………
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ) …………………………………………………………………τηλέφωνο……………………
  Ο/Η αιτών/ ούσα
  Αρ.πρωτ.: …………………..
  Ημερομηνία : ………………

Κατεβάστε την αίτηση

Εδώ
 1. Αίτηση Για Χορήγηση Αντιγράφου α.Κτηματολογικού Φύλλου β. Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος γ. Κτηματολογικού διαγράμματος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  Ο.Κ.Χ.Ε.
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……….
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……………………………..………..
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ : ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  τ ο υ / τ η ς
  Φυσικό πρόσωπο
  Επώνυμο …………………………..……… Όνομα ………………….…..………. Πατρώνυμο ……………………
  Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……..…………………..……Εκδούσα αρχή ………………………..…………
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Χώρα) ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………Τηλέφωνο………………………………… …
  Νομικό πρόσωπο
  Επωνυμία ………………………………………………………………………………..…..………………………..
  Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου ……………………………………………………………………………
  Είδος νομικού προσώπου ……………………………………………………Έδρα ………………………………..
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, Χώρα) ………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………Τηλέφωνο…………………………………
  Με την παρούσα αιτούμαι τη χορήγηση :
  ΚΑΕΚ
  Αντίγραφο
  κτηματολογικού
  φύλλου
  Απόσπασμα
  κτηματολογικού
  διαγράμματος
  Κτηματογραφικό
  διάγραμμα Παρατηρήσεις
  <Πλήθος αιτούμενων
  αντιγράφων>
  <Πλήθος αιτούμενων
  αντιγράφων>
  <Πλήθος αιτούμενων
  αντιγράφων>
  για χρήση ……………………………………………… ………………………………………………….
  Συνημμένα :
  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
  Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό/απόσπασμα/αντίγραφο εξουσιοδοτώ να το παραλάβει
  Επώνυμο …………………………..……… Όνομα ………………….…..………. Πατρώνυμο ………………………………..
  Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……..………………………..……Εκδούσα αρχή ………………………..…………
  Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, ΤΚ) …………………………………………………………………τηλέφωνο……………………
  Ο/Η αιτών/ ούσα
  Αρ.πρωτ.: …………………..
  Ημερομηνία : ………………

Εδώ