ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ
Η καταβολή του ποσού του τέλους απογράφου και της προσαύξησης 20% υπέρ ΟΓΑ όταν αφορά μικρό ποσό (όπως π.χ. μέχρι 300 ευρώ) γίνεται στο γκισέ του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Εφορίας ενώ όταν αφορά ποσό μεγαλύτερο γίνεται στα γκισέ του ΣΤΕΠ στον ίδιο όροφο όπου όμως είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομα του εντολέα και το ΑΦΜ του.
Η καταβολή τέλους απογράφου μπορεί να γίνει και στα γκισέ του Δικηγορικού μας Συλλόγου, παρέχονται όμως μονάχα τέλη απογράφου ύψους μισού ευρώ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

1.Προσωρινά εκτελεστές για όλο το αιτούμενο ποσό :
(Κεφάλαιο + Τόκοι Χ 2 ή 3%) + ΟΓΑ 20%
Προσωρινά εκτελεστές για μέρος του αιτούμενου ποσού:
(Κεφάλαιο Χ 2 ή 3%) + ΟΓΑ 20%

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
Αστικές Υποθέσεις :

Παράδειγμα : Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ     Τόκοι : 1.200,00 ευρώ
Κεφάλαιο + Τόκοι (π.χ.11.200,00)  Χ  3%  =  336,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο     (336,00)                    Χ 20% =    67,20 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                                         403,20 ευρώ

Εμπορικές-Διατροφές-Αυτοκινητικές Υποθέσεις
Κεφάλαιο + Τόκοι (π.χ.11.200,00)           Χ 2%   =  224,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο     (224,00)                             Χ 20% =    44,80 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                                                  268,20 ευρώ

Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002
Παράδειγμα : Τόκοι : 1.500,00 ευρώ
Τόκοι (π.χ.1.500,00 )               Χ 3%    = 45,00 χαρτόσημο  ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο (45,00€)               Χ 20%=     9,00 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                                54,20 ευρώ

Μισθωτικές Υποθέσεις:
Α) Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται μόνο από μισθώματα:
(αστική μίσθωση)
Τόκοι μισθωμάτων (π.χ. 1.200,00)Χ 3%  = 36,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο (36,00)                    Χ 20%=       7,20 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                                    43,20 ευρώ

(επαγγελματική μίσθωση)
Τόκοι μισθωμάτων (π.χ. 1.200,00)Χ 2%  =  24,00 χαρτόσημο  ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο (24,00)                 Χ 20% =          4,80 ΟΓΑ            ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                                      28,80 ευρώ

Β. Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται από μισθώματα και από άλλα κονδύλια, π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, ζημίες, κλπ
Παράδειγμα :
Κεφάλαιο (μόνο κονδύλια ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, π.χ. 500,00 ευρώ – όχι μισθώματα) + Τόκοι όλων των κονδυλίων (ΔΕΗ,κλπ + μισθωμάτων)
Χ 3% ή 2%= χαρτόσημο             ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο                                         Χ 20%       =  ΟΓΑ                     ΚΑΕ 1228

Διαταγές πληρωμής επί  τιμολογίων,, ιδιωτικών συμφωνητικών, κλπ (σε συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού δεν οφείλεται τέλος απογράφου)
Τόκοι (π.χ. 1.200,00)                           Χ 0,5% = 6,00 χαρτόσημο   ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο (6,00)                               Χ 20%  = 1,20 ΟΓΑ             ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                                           7,20 ευρώ

Διαταγές πληρωμής επί επιταγών
Τόκοι (π.χ. 1.200,00)               Χ 2 %  = 24,00 χαρτόσημο  ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο (24,00)                 Χ 20% =   4,80 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228
Πληρωτέο                                               28,80 ευρώ

Διαταγές πληρωμής επί συναλλαγματικών : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002. Για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002, το τέλος απογράφου υπολογίζεται όπως επί τιμολογίων,  κλπ (δηλ. Χ 0,5 %).

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ