ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 250/13-12-2016 αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Απαιτείται γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών για την κατάθεση οποιουδήποτε δικογράφου, όταν η κατάθεση γίνεται από Δικηγόρο Σπάρτης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι εξουσιοδότηση συναδέλφου άλλου Συλλόγου για κατάθεση και ανεξαρτήτως αν ο άλλος συνάδελφος έχει προσκομίσει γραμμάτιο του δικού του Συλλόγου.

2. Ι. Αναφορικά με την διαδικασία λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων για δικαστική χρήση ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜ/ΦΟΥ:

Α) Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης

Β)Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία των διαδίκων κατά την λήψη

Γ)Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την λήψη, σε περίπτωση όμως που παρασταθούν η προσκόμιση γραμματίου προκαταβολής εισφορών και παράστασης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ο καθ΄ ου η λήψη επιθυμεί να προβάλλει ενστάσεις είναι υποχρεωτική η παράσταση πληρεξουσίου Δικηγόρου και ως εκ τούτου απαιτείται η προσκόμιση γραμματίου προκαταβολής εισφορών και παράσταση

ΙΙ. Αναφορικά με την διαδικασία λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων για δικαστική χρήση ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ:

Α)Την αίτηση για λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, υπογράφει υποχρεωτικά δικηγόρος προσκομίζοντας το σχετικό γραμμάτιο και την παράσταση

Β)Κατά την λήψη της ένορκης βεβαίωσης, οι διάδικοι μπορούν να μην παρίστανται ή να παρίστανται αυτοπροσώπως

Γ)Αν ο δικηγόρος του αιτούντος επιθυμεί να παραστεί κατά την λήψη της ένορκης, απαιτείται μια επιπλέον παράσταση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μαρτύρων που θα εξεταστούν, σε μια πράξη

Δ)Αν ο καθ΄ ου η ένορκη βεβαίωση επιθυμεί να παραστεί με δικηγόρο κατά την λήψη της ένορκης, απαιτείται η προσκόμιση γραμματίου κ παραστάσεως. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η παράσταση είναι υποχρεωτική.

Ε)Για την περίπτωση που ληφθούν περισσότερες-ξεχωριστές ένορκες βεβαιώσεις, απαιτούνται ξεχωριστές αιτήσεις, περισσότερα γραμμάτια και περισσότερες παραστάσεις, αντίστοιχα του αριθμού των αιτήσεων. Για την λήψη αυτών των ενόρκων βεβαιώσεων αναλογικά ισχύουν τα πιο πάνω αναφερόμενα (Α-Δ)

ΙΙΙ. Αναφορικά με την διαδικασία λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων για δικαστική χρήση ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ένορκες κατά την υποβολή έγκλησης, κτηματολόγιο κλπ):

Α) Δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή της σχετικής αίτησης για λήψη ένορκης βεβαίωσης από πληρεξούσιο Δικηγόρο  και η παράσταση του αιτούντος κατά την λήψη αυτής, με δικηγόρο.

Β)Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση του αιτούντος κατά την λήψη της ένορκης.

3) Αναφορικά με το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών για την κατάθεση προτάσεων με την καινούργια διαδικασία (τακτική – 100 ημέρες) απαιτείται η προσκόμιση γραμματίου προκαταβολής εισφορών για προτάσεις – παράσταση, προς αποφυγή προβλημάτων νομιμοποίησης δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις του Κ. Πολ. Δ., τώρα ξεκινούν να εφαρμόζονται.

4)Επισημαίνεται ότι ως οικείος Δικηγορικός Σύλλογος θεωρείται ο Σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο κάθε συνάδελφος

5)Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης οφείλουν να εκδίδουν τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών από την γραμματεία του Συλλόγου μας και όχι από τις γραμματείες άλλων Συλλόγων.

6)Υπενθυμίζεται η εφαρμογή του άρθρου 61 παρ. 6 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει σήμερα, σε συνεργασία με τις γραμματείες των Ειρηνοδικείου, Εισαγγελίας και Πρωτοδικείου Σπάρτης

7)Τέλος αποφασίστηκε η αγορά, από τους συναδέλφους, των ενσήμων του Τ.Ν. και του Τ.Υ.Δ.Ε. από την γραμματεία του Συλλόγου για την επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων στα ασφαλιστικά βιβλιάρια, για την ασφάλιση του έτους 2016, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων που υπάρχουν στον Σύλλογο.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ